Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד מפעילים רק אפליקציה אחת מסויימת (למשל Whatsapp או Gmail)?

במידה וברצונכם לחסום את כל האפליקציות מלבד אפליקציה מסוימת, אנא בצעו את הפעולות הבאות:

1. הגדירו את רמת ההגנה שלכם לרמת "חסימה כוללת" לפי ההנחיות המופיעות כאן. לאחר ביצוע השינוי ברמת ההגנה, לא יהיה באפשרותכם לגלוש באינטרנט וכל האפליקציות יחסמו.

2. הוסיפו ל"רשימה האישית" של המכשיר את האפליקציה שברצונכם להחריג ברמת ההגנה הרצויה, לפי ההנחיות המופיעות כאן.

bottom of page