Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
הגנה מפני "מצב בטוח" (Safe Mode)

רימון מובייל מאפשרת לכם למנוע את עקיפות הסינון כאשר המכשיר מופעל ב"מצב בטוח" (Safe Mode), על ידי הפעלת "הגנות ההסרה המתקדמות". שימוש בהגנה זו תגביל את השימוש ב"מצב בטוח" באמצעות סיסמא מיוחדת כפי שיפורט בהמשך.

במידה ו"הגנת ההסרה" אינה פעילה, יש להפעילה כעת לפי ההנחיות המופיעות כאן.

בכדי להפעיל את הגנות ההסרה המתקדמות, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. פתחו את אפליקציית רימון מובייל במכשיר.

2. התחברו עם הסיסמא שלכם (במידה וקיימים מספר מכשירים בחשבון נדרש להזין גם שם משתמש).

3. לחצו על "הגדרות" (גלגל השיניים בצדו השמאלי העליון של המסך).

4. סמנו "V" בהגדרה "הפעל הגנות הסרה מתקדמות" ולחצו "הפעל".

5. במסך זה יש להגדיר סיסמה שתהפוך לסיסמת נעילת המסך של המכשיר. ניתן להשתמש בסיסמת נעילת המסך הקיימת או להגדיר חדשה. יש להזין בשני השדות את אותה הסיסמא וללחוץ "שמור".

שימו לב! אין לצאת ממסך זה ללא הזנת סיסמא! יציאה ממסך זה ללא הזנת סיסמא תשנה את סיסמת נעילת המסך באופן אוטומטי ל- 1234.

6. המכשיר כעת מוגן כעת מפני גלישה ללא סינון ב"מצב בטוח". מעתה לא יהיה ניתן להשתמש במכשיר במצב זה. כאשר נאתחל את המכשיר במצב בטוח תידרש סיסמא. סיסמה זו אינה הסיסמה שהוגדרה לפתיחת נעילת המסך אלא הוחלפה בסיסמא אחרת השמורה במערכת.

bottom of page