Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד מפעילים את הגנת ההסרה של האפליקציה?

רימון מובייל מאפשרת מניעת הסרה בלתי מבוקרת של אפליקציית הסינון. הפעלתה של תכונת "הגנת ההסרה" חשובה ומומלצת, הן כדי למנוע את ההסרה בדרכים שונות ומגוונות והן בכדי למנוע גישה למעקפים שונים שלעתים מאפשרים גלישה ללא סינון (למרות שהמערכת פועלת במכשיר).

במידה והגנת ההסרה אינה מופעלת, ניתן להפעיל אותה דרך אתר הניהול:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.
2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור "אפשר הסרה על ידי סיסמא בלבד".

3. לאחר לחיצה על קישור זה יופיע המסך הבא, בו יש ללחוץ "אישור".

4. המערכת תשלח למכשיר פקודה להפעלת הגנת ההסרה. ייתכן ויופיע מסך במכשיר, המבקש לאשר את הפעלת תכונה זו. בחרו באפשרות "כן" ולחצו "המשך" (יש לוודא שהמכשיר דלוק, מחובר לאינטרנט והאפליקציה מותקנת עליו).

רימון סלולרי - אישור אבטחה

5. לאחר אישור הבקשה במכשיר, רעננו את דף הבית באתר הניהול. כאשר הגנת ההסרה מופעלת - יופיע סמל של מפתח:

* לחיצה על "הצג סיסמא", תעלה את סיסמת ההסרה הייחודית למכשיר זה, שאותה יש להזין בעת הסרת האפליקציה. הסיסמא תמיד תתחיל בתווים -Ns1:

* לחיצה על "אפשר הסרה ללא סיסמא" תאפשר את הסרת האפליקציה באופן חופשי ללא צורך בהזנת סיסמת הסרה.

bottom of page