Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני מגדיר מערכת שעות שבועית?

רימון מובייל מאפשרת לכם להגדיר מערכת שבועית שבמסגרתה ניתן להגדיר לוח זמנים בהם השימוש במכשיר מוגבל לשימוש בפונקציות מינימליות בלבד. את המערכת מגדרים באתר הניהול על ידי קביעת כללים בלוח זמנים שבועי.
בכדי להגדיר מערכת שעות שבועית, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור של "הגדרות נוספות".

3. היכנסו ללשונית "מערכת שעות שבועית".

4. לחצו על הכפתור הכחול "הוסף רכיב למערכת השעות", הנמצא בצדו הימני של המסך.

5. הגדירו את מערכת השעות השבועיות ולחצו "שמור". ניתן להגדיר "חסימה כללית" למכשיר (רשימה אישית חסומה) או חסימה רק לאפליקציות שלא מופיעות ב"רשימה האישית" (רשימה אישית פתוחה).

6. לאחר הגדרת שעות החסימה, לחצו על התפריט הנפתח הנמצא בצדו השמאלי של המסך ליד "האם להפעיל את מערכת השעות?" והעבירו את סטטוס החסימה למצב "פעיל".

7. מערכת השעות הוגדרה בהצלחה!

* ניתן בכל עת לבצע שינוי במערכת על ידי לחיצה על הטקסט המופיע בתוך הרכיב.

* ניתן למחוק רכיב על ידי לחיצה על סימן הפח המופיע בתוך הרכיב:

bottom of page