Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד מחשבים את זמן השימוש?

חישוב זמן השימוש סוכם את הרגעים בהם היה מסך הטלפון דלוק בלא התחשבות במסך הבית ובאפליקציית הטלפון.
ניתן לראות את זמן השימוש העדכני באתר הניהול וכן באפליקציה במכשיר.

בכדי לראות את זמן השימוש העדכני באתר הניהול, לחצו על הקישור "הגבל זמני שימוש" בשורת המכשיר הרלוונטי, תחת העמודה השלישית "הגדרות הגנה":

בכדי לראות את זמן השימוש העדכני באפליקציה, יש לפתוח את האפליקציה במכשיר ולהתחבר עם שם המשתמש והסיסמא. זמן השימוש העדכני יופיע בדף הבית:

bottom of page