Details Something small enough to escape casual notice.
top of page

מדריך העברת רישיון פעיל למכשיר חדש  

.ניתן להעביר את רישיון ההגנה באופן חופשי ממכשיר ישן למכשיר חדש
:בעת העברת האפליקציה ממכשיר אחד למכשיר אחר, יש לפעול על פי השלבים הבאים
1. יש להסיר את האפליקציה מהמכשיר הישן. במידה והמכשיר הישן אבד או נהרס ניתן לעבור לשלב הבא.
2. במידה ומופעלת "הגנת הסרה" עם סיסמא, יש להיכנס למחשב ( ולא מהמכשיר)
 לאתר הניהול  cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.
 במידה והגנת ההסרה  אינה מופעלת ניתן לעבור לשלב ההתקנה.
יש להתקין את אפליקציית רימון מובייל, ולהמשיך בתהליך העברת הרישיון בהתאם לסרטון.
bottom of page