Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
האם ניתן להשתמש בטלפון כראוטר סלולרי כאשר הסינון פועל?

ניתן להשתמש במכשיר כראוטר סלולרי ("נקודה חמה") עבור מכשירים אחרים כאשר הסינון פועל. המכשיר עליו מותקנת אפליקציית הסינון יהיה מוגן בעת הפעלת הנקודה החמה. חשוב לציין, תעבורת הרשת המשודרת דרך הנקודה החמה לא תהיה מסוננת. בעת הפעלת הנקודה החמה, תעבורת הרשת יוצאת משרת הסינון שלנו ולכן הסינון אינו אפשרי מסיבות טכנולוגיות.

בעת הפעלת נקודה חמה במכשירים בעלי מערכת ההפעלה אנדרואיד בגרסאות 4, יופיע דף החסימה הבא שימנע מכם גישה לשימוש במכשיר.

מכיוון ששרת הסינון מתנתק בעת הפעלת הנקודה החמה, אנו מונעים גישה למכשיר ובכך מבטיחים שהמכשיר יהיה מוגן בעת הפעלת הנקודה החמה. לחיצה על "סיום" תכבה באופן אוטומטי את הנקודה החמה.
אם ברצונכם להשתמש במכשיר בעת הפעלת הנקודה החמה, יהיה עליכם לכבות את הסינון.

bottom of page