Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
מהו מזהה מכשיר?

המספר המזהה של המכשיר הינו ייחודי לכל מכשיר (שילוב של מספרים ואותיות באנגלית) ומשמש לזיהוי של מכשירכם בעת פנייה לתמיכה הטכנית. ניתן למצוא את המספר המזהה בתוך האפליקציה במכשיר וכן באתר הניהול.

המספר המזהה מופיע במסך הראשי של אפליקציית רימון סלולרי, בתחתית העמוד מצד ימין, באותיות קטנות.

המספר המזהה מופיע באתר הניהול בעמודה הימנית "פרטי המכשיר":

bottom of page