Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני חוסם את גישת המשתמש לניהול הגדרות ההגנה?

רימון מובייל מאפשרת לכם לחסום את גישת המשתמש לניהול הגדרות ההגנה במכשיר הכוללים את רמת ההגנה, הרשימה האישית וניהול הגבלת הזמן. לאחר חסימת הגישה, רק למנהל המנוי תהיה הרשאה לבצע שינויים בהגדרות ההגנה דרך אתר הניהול.
בכדי לחסום את גישת המשתמש לניהול האפליקציה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור של "הגדרות נוספות".

3. היכנסו ללשונית "הגדרות" (ליד ציור של גלגל שיניים).

4. בהגדרות "גישה לניהול האפליקציה", לחצו על "אפשר גישה" ונקו את סימן ה"V" המופיע.

5. לחצו "שמור" בתחתית העמוד.

לאחר חסימת הגישה, לא תתאפשר למשתמש גישה לנוהל הגדרות ההגנה של האפליקציה:

bottom of page